Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“dawndesign.nl”: de onderneming onder de handelsnaam “Dawn Design” die is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Apeldoorn onder nummer 58751009;
“Afnemer”: de consument;
\"Ontvangstbevestiging\": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 d van deze Voorwaarden;
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen dawndesign.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
“Bericht”; iedere mogelijke kennisgeving van dawndesign.nl aan afnemer, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, e-mail, bulletinboard en brieven;
“Schriftelijk”: via brief of e-mail.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website www.dawndesign.nl gesloten worden en waarbij dawndesign.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen Afnemer en dawndesign.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden, accepteert Afnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.
2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door dawndesign.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dawndesign.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dawndesign.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Dawndesign.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van dawndesign.nl zijn vrijblijvend, totdat Afnemer de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien dawndesign.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een gewijzigde uitspraak van de rechter, zullen zij Afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Afnemer heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan dawndesign.nl te melden.
3.2 De overeenkomst tussen dawndesignl.nl en Afnemer komt tot stand op het moment dat Afnemer:
a. een bestelling hebt geplaatst op de website van dawndesign.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van dawndesign.nl;
b. hierna Afnemer bevestigd heeft dat de door Afnemer verstrekte gegevens juist zijn door op de website van dawndesign.nl op “ik ga akkoord” te klikken;
c. vervolgens een geslaagde betaling heeft voldaan;
d. hierop van dawndesign.nl op uw e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat dawndesign.nl uw bestelling heeft ontvangen (de “ontvangstbevestiging”).
3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
a. een omschrijving van het product dat door Afnemer gekocht is en het aantal door Afnemer gekochte producten;
b. de prijs van het product;
c. Naam, klantnummer, woonadres, adres van Afnemer waar het product/de producten naar toe gestuurd wordt/worden, factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres van Afnemer), alsmede zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer;
d. de leveringstermijn van het product;
e. het referentienummer van de overeenkomst;
f. het e-mailadres en telefoonnummer van dawndesign.nl, waar Afnemer met vragen omtrent zijn/haar bestelling terecht kan.
3.4 Dawndesign.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende voorwaarden. Afnemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Indien dawndesign.nl de bestelling van Afnemer om welke reden dan ook weigert, zal er na de “ontvangstbevestiging” een “bestelweigering” verstuurd worden.
In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 14 dagen teruggestort worden.
3.5 De overeenkomst bevat alle tussen Afnemer en dawndesign.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen Afnemer en dawndesign.nl.
3.6 De administratie van dawndesign.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Afnemer aan dawndesign.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door dawndesign.nl verrichte leveringen. Dawndesign.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent Afnemer dit eveneens.

4. PRIJZEN, TRANSPORT EN VERZENDKOSTEN
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in berichten, zijn alle prijzen voor de aangeboden goederen in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 Het risico tijdens transport van het door Afnemer bestelde product is voor dawndesign.nl. Op het moment van levering van het product gaat het risico van het product op Afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door dawndesign.nl kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen Afnemer en dawndesign.nl. De door dawndesign.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door dawndesign.nl overschreden wordt, zal dawndesign.nl Afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft Afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met dawndesign.nl te ontbinden, door dit schriftelijk aan dawndesign.nl te melden.
5.3 Dawndesign.nl heeft ten allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, zolang dit maar binnen de overeengekomen leveringstermijn blijft.

6. ONTVANGST
De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadigingen en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit direct middels een e-mail aan dawndesign.nl gemeld te worden bij info@dawndesign.nl. Alleen klachten die binnen komen via e-mail worden in behandeling genomen.

7. RETOURZENDINGEN
7.1 Retourzendingen bij verandering van gedachte:
Afnemer kan binnen 14 dagen na ontvangst zijn/haar bestelling retourneren, waarna Afnemer zijn/haar geld terug krijgt. Bij het retourneren van een bestelling geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij dawndesign.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien deze aspecten niet in acht worden genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
7.2 Indien Afnemer de overeenkomst ingevolge van artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Afnemer dit per e-mail aan info@dawndesign.nl te melden.
Afnemer dient het product onmiddellijk terug te zenden naar dawndesign.nl.
7.3 Retourzending bij een fout van onze kant:
Dawndesign.nl zal het artikel vervangen of de betaling van Afnemer ongedaan maken indien is aangetoond dat Afnemer het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat Afnemer een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt dawndesign.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
7.4 Indien Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.3 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Afnemer dit per e-mail aan info@dawndesign.nl te melden.
Afnemer dient het product wel onmiddellijk terug te sturen naar dawndesign.nl.

8 TERUGBETALINGEN
8.1 De betalingen die Afnemer reeds heeft verricht op het moment dat Afnemer de overeenkomst met dawndesign.nl ingevolge artikel 7.1 en 7.3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal dawndesign.nl binnen 14 dagen nadat dawndesign.nl het door Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan Afnemer terugbetalen.
De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van Afnemer.
8.2 Dawndesign.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van Afnemer (anders dan die van dawndesign.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
8.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van dawndesign.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van Afnemer komt, zal dawndesign.nl Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Dawndesign.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade, alsmede de volledige verzendkosten van het aan Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

9. INCASSO
De betaling dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Mocht het onverhoopt zo zijn dat Afnemer in gebreke blijft betreffende betalingen, dan zijn alle kosten hieruit voortvloeiend voor uw rekening. Dit betreft de kosten voor aanmaningen en de deurwaarder en een toeslag voor renteverlies.
Dit laatste is de wettelijke rente + de huidige rente die de Europese Bank rekent.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van dawndesign.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
Het risico ter zake van het geleverde gaat op het moment van de aflevering op Afnemer over.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Dawndesign.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van dawndesign.nl.
Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Dawndesign.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van de aan dawndesign.nl toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door dawndesign.nl afgesloten verzekering.
11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door dawndesign.nl geleverde goederen, is dawndesign.nl niet aansprakelijk.
11.4 De afnemer vrijwaart dawndesign.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door dawndesign.nl geleverde.

12. OVERMACHT
Indien dawndesign.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is dawndesign.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Dawndesign.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

13. KLACHTEN
13.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door dawndesign.nl serieus in behandeling worden genomen.
13.2 Afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij info@dawndesign.nl.
13.3 Dawndesign.nl zal de klacht binnen 7 dagen proberen op te lossen.
Dawndesign.nl zal Afnemer hierover schriftelijk berichten.

14. PRIVACY & SECURITY
14.1 Dawndesign.nl zal persoonsgegevens van Afnemer verwerken en opnemen in één of meer bestanden.
De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die Afnemer invult in het bestelformulier wanneer Afnemer een product bestelt of wanneer Afnemer zich registreert.
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van Afnemer is het door dawndesign.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met Afnemer zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Afnemer persoonlijk gerichte aanbiedingen.
Afnemer kan zijn/haar persoonsgegevens ten allen tijden inzien en muteren op de website na het inloggen met zijn/haar inloggegevens.
Dawndesign.nl vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die Afnemer ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo zijn/haar privacy blijft gewaarborgd.
Dawndesign.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit lekkage of diefstal van onze klantgegevens.
14.2 Voor de online betalingen hebben wij een overeenkomst met Sisow.

15. KLANTENSERVICE
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met info@dawndesign.nl.

16. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
16.1 Op alle overeenkomsten gesloten met dawndesign.nl is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien er een geschil ontstaat tussen Afnemer en dawndesign.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen Afnemer en dawndesign.nl, kan Afnemer dawndesign.nl verzoeken om de consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.
16.3 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Apeldoorn.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2018 Dawn Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie